Personvernerklæring for portalen «Vi bidrar»

Generelt om behandling av personopplysninger i Vi bidrar

All behandling av personopplysninger i forbindelse med portalen «Vi bidrar» skal skje i tråd med
norsk lovgivning, herunder personopplysningsloven med personvernforordningen, og andre lover
som regulerer vår virksomhet.

Via portalen skal vi i Bane NOR hente fram alle de gode eksemplene og historiene om prosjekter,
satsinger og løsninger, både stort og smått, som viser hvordan vi moderniserer og forbedrer for at
flere kan ta mer tog. Vi skal bli bedre til å fortelle om alt det viktige og spennende Bane NOR holder på med og den verdien vi leverer. Det er avgjørende for Bane NOR at vi klarer å styrke omdømmet vårt og at tilliten til oss blir større. Det gir oss mer handlefrihet, bedre betingelser, lavere kostnader og gjør oss til en mer attraktiv arbeidsgiver. Derfor blir portalen «Vi bidrar» viktig og derfor ser vi fram til å lese om det du legger inn.

For generell info om behandling av personopplysninger om deg som medarbeider i Bane NOR, se Bane NORs personvernerklæring for medarbeidere tilgjengelig på Banenettet, eller Bane NORs eksterne personvernerklæring tilgjengelig på banenor.no.

Behandlingsansvar

Bane NOR, ved konsernsjefen, er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som
behandles av Bane NOR.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger i «Vi bidrar» er hjemlet i en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 f. Det vil si at Bane NOR har vurdert at Bane NORs interesse i å behandle navn, arbeidsted, stilling og oppgaver i forbindelse med publisering i «Vi bidrar» veier tyngre enn hensynet til personvernet, og at inngrepet i personvernet er lite.

Innsamling, sikring og lagring av opplysninger

Personopplysningene som behandles innhentes direkte fra deg når du publiserer tekster og bilder i
portalen.

Bane NOR jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er lagret slik at
opplysningene vernes mot uautorisert tilgang. Tilgang til dine opplysninger skal være begrenset til
personell med tjenstlig behov.


Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn
for.

Databehandlere og utlevering av personopplysninger

Creuna og Papirfly drifter/utformer «Vi bidrar» sammen med oss i Bane NOR og databehandler på
vegne av Bane NOR. Det er inngått en databehandleravtale med Papirfly AS som sikrer at
personopplysninger om våre ansatte behandles i tråd med gjeldende regelverk og våre rutiner.

Portalen er for bruk internt i Bane NOR og personopplysninger som samles inn og registreres vil
ikke utleveres til eksterne parter. Dersom vi velger å gå videre med ditt bidrag enten internt eller
ekstern vil du bli kontaktet på forhånd slik at du blir kjent med videre behandling av det du har
opplyst i portalen.

Dine rettigheter

Kontakt og klage

For ytterligere opplysninger om Bane NORs behandling av personopplysninger kan du ta direkte
kontakt med Bane NORs personvernrådgiver på personvern@banenor.no.
Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet, se
www.datatilsynet.no.