Vi bidrar med moderne verksteder og å effektivsere daglig drift

Jernbanen i Norge konkurranseutsettes og det innfases nye togtyper. For å møte den nye hverdagen utvikler og bygger vi i divisjon Eiendom nye verksteder og tilpasser eksisterende. Vi leier ut verkstedene til tog- og vedlikeholdsoperatørene på kommersielle vilkår.

Bane NOR eier og drifter 14 (snart 15) verksteder som legger til rette for alt vedlikehold av skinnegående materiell i Norge. For tiden bygger vi nytt verksted på Støren og i Bergen som er tilpasset neste generasjons togtyper, og nylig ferdigstilte vi et på Kvaleberg i Stavanger. Både Grorud og Lodalen verksted er oppgradert betydelig for å imøtekomme dagens behov. Slik ruster vi oss for å møte utviklingen i jernbanemarkedet.

Det er blant annet Mantena som utfører reparasjoner og vedlikehold på togene. Som utleier eier vi bygget og større fastmonterte installasjoner, som for eksempel løftebukker og traverskraner.

Driftslederne på de ulike verkstedene har ansvaret for utstyret i det daglige. Vi skal fortsette å eie verkstedene, og slike investeringer som dette er viktig både med tanke på at vi står bedre rustet i forhandlinger om kontrakter på vedlikehold og reparasjon av tog, og at verkstedene våre blir et attraktivt sted å jobbe og dermed lettere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft.

Utvidet kapasiteten på Grorud for ERTMS

Grorud verksted er valgt som base for å montere ERTMS-systemet på størsteparten av togsettene. Dette medfører kapasitetsutvidelse av spor slik at montering av ombordutrustningen får gunstige arbeidsforhold. Byggestart var 1. september 2019 og ble ferdigstilt mars 2020.

Sporene er forlenget inne i eksisterende verkstedlokale fra ca. 70 til 110 og 115 meter. Det er også montert nye fundamenter for løftebukker inntil 20 pr. togsett med løftekapasitet på 22 tonn pr. løftepunkt. Blant arbeidsoppgavene vi utførte var blant annet å gjenåpne inspeksjonsgraver som var der fra før og å utvide disse. Vi har mange flere eksempler på viktig arbeid som ble utført på Grorud for å øke kapasiteten. Arbeidet pågikk samtidig som daglig drift i verkstedproduksjonen i samme bygg skulle foregå uhindret.

Dette er bare et av flere bygge- og vedlikeholdsprosjekter Bane NOR Eiendom har utført. Du kan lese mer ved å kopiere disse lenkene:

https://banenoreiendom.no/storen-verksted
https://banenoreiendom.no/bergen-verksted-nytt-bygg
https://banenoreiendom.no/kvaleberg-verksted-stavanger

Hilsen fra Bane NOR Eiendom ved prosjektsjef Gaute Lorentzen