Jernbaneteknisk faseplan

Jeg mener det er interessant å dele informasjon om hvordan vi bygger jernbane trinn for trinn, ved hjelp av en jernbaneteknisk faseplan. Kanskje tegne den ut trinn for trinn, og dermed forstå litt bedre hvorfor det er buss for tog i perioder..? Eksempelvis byggingen på Sørumsand stasjon. Her var det en sideplattform og en mellomplattform, som har blitt til to sideplattform med undergang. Gjennomføringen ble gjort ved å bygge en plattform om gangen, mens den andre var i bruk av passasjerer. Det ble utarbeidet midlertidige avvisere for å lede passasjerer til riktig sted, og informasjon ble delt offentlig via bl.a. kommunen og Bane NOR sine sider. Arbeidet med en slik faseplan må kombinere innspill og informasjon fra veldig mange leire, alt fra prosjekteringsleder og byggeleder (som tegner og bygger ut løsningen) til grunnerverv, sikkerhet, kommunikasjon, trafikkstyrere og togoperatører (som kvalitetssikrer løsningen mtp gjennomførbarhet for omgivelsene). Løsningen må også sees opp mot tilgjengelige brudd på strekningen for å minimere ulempene for passasjerer. Videre er det viktig å avdekke avhengigheter tidlig, slik at man ikke går på en smell sent i gjennomføring av utbyggingen. Eksempelvis, å ha tydelig for seg hvilke aktiviteter som må gjennomføres i togfrie perioder, og hvilke som kan gjøres samtidig som det går tog, og i hvilken rekkefølge slik at togframføringen kan fortsette uforstyrret mellom arbeidene. Dette er et arbeid om krever erfarne fagressurser som har vært med på gjennomføring av utbyggingsprosjekter tidligere, og hovedbruddene må meldes inn til Ruteplan to år før prosjektet starter utbyggingsarbeidet. En slik faseplan brukes også som utgangspunkt for å gjennomføre en risikovurdering av sikkerhet for passasjerer og andre i de ulike fasene, for å sikre at liv og helse blir ivaretatt, samtidig som at det er lagt til rette for at passasjerer, drifts- og vedlikeholdspersonell og eventuelle næringer i stasjonsområdet får gjennomført sine daglige aktiviteter i størst mulig grad. Legger ved eksempler fra Sørumsand sine faseplaner for fase 1 og 2, samt et eksempel fra en workshop i tidligere faser der man bryter utbyggingen/endringen ned i bestanddeler for å se hva som bør gjennomføres når (grunnlag for en faseplan).